משלוחים בחינם! התחברי לחשבון שלך להצגת המחיר האישי שלך!

תנאי שימוש

כללי

1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של לאפייט (להלן:”האתר”). האתר הנו בבעלותה של חברת לאפייט רשת נעליים ותיקים  (להלן “החברה”).
2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אולם הנם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
3. משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 (להלן:”קטינים”) נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את הממונים החוקיים עליהם (להלן יחדיו:”ההורים”) בדבר תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בשימוש ו/או פעילות באתר בדבר תנאי השימוש וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי שימוש אלו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי השימוש.
השימוש באתר
4. הכניסה לאתר ו/או שימוש בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (כולל כל שינוי עתידי בהם) ומעידים על הסכמתך ואישורך לתנאים אלו ולפיכך הנך מתבקש לעיין בהן בקפידה ולשוב ולהתעדכן בשינויים שיבוצעו בהם מעת לעת (אם וככל שיבוצעו). באם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש שלא להיכנס לאתר ו/או לבצע באתר פעילות ו/או שימוש כלשהם. למשתמש באתר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי השימוש ו/או שינויים.
5. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות אישיות ובלתי מסחריות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או כל חלק ממנו שימוש, מכל סוג שהוא, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ובלתי מסחרי.
למען הסר ספק יובהר כי אין להשתמש, בכל דרך, בתכנים, טקסטים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים, סרטונים (אודיו, וידאו וצילומי סטילס מוידאו), מלל, לוגואים, סימנים וכל חומר אחר המופיע באתר האינטרנט של לאפייט כולל בהודעות ופרסומים באתר ו/או בדיוורים של האתר ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של האתר (להלן: “התכנים”) וכן אין לאפשר לאחר לעשות שימוש בתכנים.
יובהר, כי במסגרת השימוש בתכנים למטרה אישית ובלתי מסחרית בלבד הנך נדרש ומחוייב להשאיר את התכנים בנוסחם המקורי בצירוף ההודעות הנוגעות לזכויות היוצרים והבעלות על התכנים, כפי שפורסם באתר, ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף בתכנים כאמור ו/או לא לבצע כל פיתוח ו /או שינוי של התכנים.
6. הנך מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש באתר אשר הנו בניגוד לדין ו/או בלתי מוסכם ו/או פוגעני.
שחרור מאחריות
7. האתר בכללותו – לרבות כל מידע באתר (כולל מידע אשר הגישה אליו הנה באמצעות האתר) והתוכנה העומדת בבסיס האתר- מוגש ומועמד לרשותכם כמות שהוא (“AS IS“). השימוש באתר ובשירותיו (כולל שירות “שלח/י לחבר/ה”) ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא יוצר כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.
8. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בשימושים הניתנים באתר ו/או בתנאי שימוש אלה (לרבות בין היתר להוסיף ו/או לגרוע מכל חומר המפורסם באתר, לעצבו מחדש, להחליף תכניו), בכל עת מכל סיבה, ללא כל צורך להודיעך על כך מראש וללא כל אחריות מצדה.
9. החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יינתן כסדרו לא הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות ויהא חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה, תקלות, נזקים, כשלים (לרבות בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת של החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מספקיה), או ייפגע מכל סיבה אחרת.
10. בכפוף לכל דין, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא, לגבי המידע, החומר והפעולות באתר ו/או אשר הגישה אליהם הנה באמצעות האתר ו/או לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או בקשר לשימושך באתר (לרבות בין היתר לגבי השימוש בתכניו ובשירותיו).
11. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימושך באתר ו/או בשירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, במקרה בו הפרת את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי בצעת שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר.
12. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות עגמת נפש, שייגרמו לך ו/או לרכושך בקשר לשימושך באתר ובקשר לכל המפורט בסעיפים 8-13 לעיל.
תוכן האתר
13. המוצרים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות החברה עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
14. התמונות ו/או התיאורים ו/או העיצובים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
15. תתכנה טעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות של מידע המוצג באתר והחברה איננה אחראית בגינם.
16. במקרה בו נפלה טעות במחיר המוצר ו/או במידה ומחיר המוצר לא התעדכן באתר לא יחייב הדבר את החברה ובכל מקרה המחיר הקובע יהא זה המוצג בחנויות החברה.
17. המוצרים המוצגים באתר ו/או חלקם אינם נמכרים בכל חנויות החברה ו/או בחנויות העודפים של החברה.
18. ט.ל.ח
קניין רוחני
19. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בין היתר: זכויות יוצרים, סימני מסחר, מאגרי מידע, פטנטים, מדגמים, ידע, סודות מסחריים ואיסוף המידע האישי של המשתמשים באתר, הינן בבעלותה של החברה או של צד שלישי אשר הרשה לחברה להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר,לשנות, לעבד, לשכפל, לתרגם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי את הנ”ל או כל חלק מהם, בכל אמצעי ובכל דרך, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
20. שם החברה וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.
קישורים באתר
21. באתר יתכן כי תמצא קישורים (`לינקים`) לעמודים שונים ברשת האינטרנט, שאינם האתר ו/או בבעלות החברה. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר (אפילו קיים סימן משותף של החברה ושל בעלת דף האינטרנט אליו מפנה הקישור) אינה מלמדת על ידיעה ו/או הסכמה של החברה לתוכנו או על היות תוכן האתר המקושר אמין, מלא, עדכני או בעל כל היבט אחר, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם מתאימים לצרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.
מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לך ו/או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות קישור הקיים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
שיפוי
22. הנך מצהיר ומתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד), עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 1. הדין וסמכות השיפוט
  23. תנאי שימוש אלו, כמו גם כל התקנונים ו/או תנאי השימוש הנוספים המופיעים באתר, כפופים לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.
  בכל הקשור באתר ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הבאה:
  לאפייט (לידי מחלקת שירות לקוחות) [email protected]
  מרחוב אלי תבין 9, תל אביב 69629.
  LafayEtteItaly-לאפייט רשת נעליים ותיקים- www.Lfyt.co.il
  © כל הזכויות שמורות

הזמנת מוצרים

ברוכים הבאים לאתר המופעל ע”י לאפייט רשת תיקים ונעליים (להלן: “לאפייט”). האתר הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשות והגולשים ברשת האינטרנט (להלן: “האתר”).
א. משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון זה הינה – כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
ב. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא
והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד בעלי האתר ו/או מפעיליו
ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלה.
ג. אם תבקש(י) להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש(י) להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.
ד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
ה.  לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי המנויות להלן, ותקף ביום ביצוע הפעולה:
AMERICAN EXPRESS
VISA
MASTER CARD
ISRACARD
ז. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ח. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

ט. החברה מתחייבת לא להעביר את פרטי כרטיס האשראי לצד ג’.

הזמנת מוצרים
א. לאפייט מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: “מוצרים”). לצד המוצרים המיועדים למכירה
מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרוכשם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.
ב. על מנת שנוכל למלא את הצעתך לרכישת מוצר (להלן: “הזמנתך”), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני או יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה,לאפייט  שומרת לעצמה את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.
אופן ביצוע הזמנה
א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את לאפייט לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
ב. רק לאחר ש-לאפייט  תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כבת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי לאפייט או יצרניהם או מפיציהם.
ג. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי לאפייט.
ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא לאפייט רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחוייב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
ה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.
אמצעי התשלום
א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המפורטות בסעיף ה´ של המבוא לעיל. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. אמצעי תשלום אחר לא יקובל באתר.
ב. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
מועד אספקה
א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 14 ימים (להלן:” מועדי האספקה”). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, לאפייט  עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה .
ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעמה של לאפייט להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
ג. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע”י לאפייט ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם לאפייט, ובכפיפות לרשימת הישובים של לאפייט בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם לאפייט לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה לאפייט הפוסקת הבלעדית.
מחירים ותשלומים
א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
ב. לאפייט רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
ד. ניתן לאסוף את המוצרים בחנות, ללא כל תוספת דמי טיפול.
ביטול עיסקה
א. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית. עבור מוצרים אלה תקבל זיכוי כספי, בניכוי דמי ההובלה, ו- 5 אחוזים מערך המוצר או 100 שקלים, הנמוך מביניהם, כקבוע בחוק הגנת הצרכן. תנאי ההחזרה הנ”ל חלים רק אם המוצר נבדק ע”י צוות לאפייט במחסני החברה, וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני: ראה דף צור קשר. אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם לאפייט ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה המקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה – הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלאפייט הוציאה או התחייבה וכן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה, לרבות עמלות כרטיסי אשראי.
ב. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

אחריות

א. לאפייט  ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד לאפייט לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.
ב. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
ג. בשום נסיבות לא תחול על לאפייט ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ללאפייט ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
ד. לאפייט ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
ה. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי לאפייט או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
תנאים נוספים
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה (למעט פרטי כרטיס האשראי), כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של לאפייט  אשר לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
ב. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, נבצר יהא מלאפייט לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא לאפייט רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
ג. לאפייט שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ואו לבטל מכירה על פי שיקול דעתו, אם יתברר לו שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי- המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
כללי
א. אנו מייעצים לך לעיין בקפידה בקישור “שאלות ותשובות”.
ב. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

מועדון לקוחות

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של לאפייט
למען הסר ספק, בכל מקום בתקנון בו מצוין השם “לאפייט” הכוונה היא לרשת לאפייט
כללי
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של רשת לאפייט ( להלן: “המועדון”).
לאפייט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול מועדון הלקוחות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
לאפייט שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.
תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות למשך שנה. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
חבר במועדון  – כל אדם פרטי, אשר שילם בגין החברות במועדון סכום חד פעמי בסך של ₪ 50 , מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה וקיבל לידיו כרטיס מועדון   .
אנשים אשר גילם אינו עולה על  18 והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון   .
התשלום בגין החברות במועדון יהיה במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא יתקבלו אמצעי תשלום אחרים, לרבות כרטיסי שי ותווי קנייה.

לאפייט שומרת לעצמה הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות /ו או לבטלם  , וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם ו/או לבטלם  –  והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה לצורך משלוח ההטבות, חתימה, תאריך והסכמה לקבלת דיוור על ידי לאפייט.
חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת לאפייט מעת לעת.
יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר ולא תשמע כל טענה כלפי לאפייט ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.
בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו בידיה של לאפייט ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי לאפייט ו/או מי מטעמה.
למען הסר ספק מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ” -א 1981, חתימת החברים על גבי טופס הבקשה להצטרפות, במסגרתו נותנים החברים את הסכמתם לקבלת דיוור, תהווה גם הסכמה לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.

יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של לאפייט, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ” -א 1981.

כל חבר רשאי לדרוש מלאפייט, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של לאפייט /ו או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.
בנוסף, רשאי החבר לדרוש מלאפייט, בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון.
לאפייט תודיע לחבר בכתב, כי פעלה על פי הנחייתו של החבר כאמור בסעיף  12 לעיל. לא התקבל אישור בכתב מלאפייט, יודיע החבר בכתב ללאפייט על אי קבלתו ויקבל אישור כאמור.
לאפייט שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של  30 יום שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת לאפייט תאפשר לחבר לממש את הנקודות/ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של  3 חודשים מיום ההודעה.
חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יפנה לצורך כך לאחת מחנויות רשת לאפייט.
ביטל החבר את החברות טרם שחלפו שבועיים מיום שהצטרף למועדון יהיה זכאי לקבלת הסך של  50 ₪ ששילם בגין דמי החבר, זאת בתנאי שהחזיר את כרטיס המועדון, לא עשה בו כל שימוש ולא מימש את ההטבות בו. ביטול החברות לאחר חלוף שבועיים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי החבר.
השימוש בכרטיס המועדון
כרטיס המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש, כי הכרטיס אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר  .
לאפייט תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל  בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.
בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר שלו לידי לאפייט באופן מיידי.

הכרטיס מקנה הטבות בחנויות רשת לאפייט בישראל בלבד,
יצטרפו בעתיד חנויות נוספות יהיה כרטיס החבר תקף גם בחנויות אלה.
רשימת החנויות שבהן ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס החבר תיערך בידי לאפייט ותעודכן על דרך הוספת ו/או גריעת חנויות כפי החלטת לאפייט מעת לעת. רשימת החנויות המעודכנת תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון במשרדי הנהלת לאפייט  והיא תחייב את הצדדים.
חישוב ההטבה יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות (כפי שמוגדרות להלן) שבוצעו או נצברו בכרטיסי לקוחות שונים. רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי
לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו.
השימוש בכרטיס מותנה בהצגת הכרטיס במעמד הקניה בצרוף תעודה מזהה של המציג אותו, ולא תשמע כל טענה לעניין זה. במקרה חריג של אובדן או גניבת הכרטיס, יתאפשר שימוש חד פעמי על ידי תעודת זהות בלבד של בעל הכרטיס בכפוף לשיקול דעתו של מנהל החנות וזאת עד להנפקת כרטיס חלופי.
כרטיס החבר אינו “כרטיס חיוב” כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ  -ו” 1986.
האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי לאפייט /ו או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.
מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס (להלן: “הליקוי”) על החבר לפנות לשירות הלקוחות של לאפייט על מנת להודיע על הליקוי ומרגע קבלת אישור מלאפייט אודות קליטת הודעתו תהא לאפייט אחראית לשמירת נקודות הזכות שצבר עד לאותה העת (כפי שמוגדרות להלן , ) הנפקת כרטיס חלופי והעברת יתרת נקודות הזכות מהכרטיס הישן לחדש   .

במקרה של אובדן כרטיס ו/או  בכל מקרה אחר בו תחליט לאפייט להנפיק לחבר כרטיס נוסף תוגבל ההנפקה לכרטיס אחד בלבד ללא תמורה. הנפקת כרטיס נוסף מעבר לזה שהנפיקה לאפייט (כל כרטיס שלישי ואילך) תחויב בסך של .₪ 20
מיד עם ההצטרפות  למועדון יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה באחת מחנויות רשת לאפייט נקודות זכות בשווי של 5% מסכום הרכישה המזכה בפועל (להלן: “כסף לאפייט” ). כסף לאפייט הנו נקודות אישיות, בעלות ערך של  1 ₪ כל אחת, אותן צובר החבר ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן  . צבירת כסף לאפייט ברשת לאפייט תתבצע בחשבון אחד של הלקוח.
חברי המועדון יורשו לצבור כסף לאפייט ו/או לממש כסף לאפייט ו/או ליהנות ממבצעי מועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון אך ורק במסגרת עסקה שתיעשה במזומן ו/או בכרטיס אשראי. בעסקאות מן הסוג המנוי לעיל לא יתקבל תשלום באמצעות כסף לאפייט, זיכויים, תווי קניה, טופסי הנחה לחברות/מוסדות, תווי , שי כרטיסי שי וכיוצ”ב.
ביטול עסקה שנעשתה באמצעות כסף לאפייט ו/או מזומן ו/או כרטיס אשראי תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה , ) תשע” – א 2010.
לחבר לא תהיה האפשרות לבחור האם הרכישה אותה הוא מבצע תיחשב רכישה מזכה, כהגדרתה לעיל, אם לאו.
“רכישה מזכה” לעניין זה היא רכישה אך ורק במזומן או בכרטיס אשראי בחנות מחנויות רשת לאפייט כמוגדר. יובהר, כי לא כל רכישה תהא “רכישה מזכה” וכי המוצרים שרכישתם תחשב “רכישה מזכה” ייקבעו באופן שוטף ע”י לאפייט, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
לאפייט רשאית לשנות מעת לעת את גובה אחוז כסף לאפייט הנצבר בכל רכישה מזכה, לפיה שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות וללא כל הודעה מוקדמת.
לאפייט תהא רשאית לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים אך ורק ברשת לאפייט.
לא כל המוצרים ניתנים למימוש בכסף לאפייט באופן מלא ו/או חלקי. לאפייט תקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לממש בכסף לאפייט ואילו מוצרים אינם ניתנים למימוש.
חלק ממוצרי רשת לאפייט יועמדו למכירה תוך מתן חלופות תשלום לחברי המועדון, כדלקמן:
תשלום במזומן או באשראי;
תשלום בכסף לאפייט;
תשלום של חלק מן התמורה במזומן/באשראי וחלק בכסף לאפייט.
החברות במועדון לא תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים. למען הסר ספק יובהר, חברי המועדון לא יורשו לצבור ו/או לממש כסף לאפייט ו/או ליהנות ממבצעי מועדון במקביל ובמצטבר למבצעי רשת לאפייט ולמבצעי מועדון מקבילים, ככל שיהיו באותה העת, אלא על פי שיקול דעתה הבלעדי של לאפייט.
במידה והחבר ניצל יותר כסף לאפייט מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשבי לאפייט, רשאית לאפייט לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של  1 ₪ עבור כל כסף לאפייט (נקודת זכות) שנוצל בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עתה בחשבונו. עם מימושו של הזיכוי, יושבו לחבר נקודות הזכות בהתאם.
במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פרטים שנרכשו על ידי חבר מועדון אחר במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות לחבר המזדכה, ועם מימושו של הזיכוי יושבו אליו אותן נקודות הזכות, בכפוף לכך שבמועד הנפקת הזיכוי הזדהה כחבר מועדון  . במידה ולא הזדהה כחבר מועדון לא יקוזזו לו נקודות הזכות והזיכוי שיקבל לא יהיה ניתן למימוש במסגרת המועדון  .
בכל מקרה, נקודות הזכות שנצברו לחבר שביצע את הרכישה המזכה המקורית לא יקוזזו.
במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון במסגרת רכישה מזכה, לא יקוזזו נקודות הזכות אשר נצברו לחבר שביצע את הרכישה המזכה המקורית, והלקוח המזדכה יקבל לידיו זיכוי שאינו ניתן למימוש במסגרת המועדון.

לא ניתן לממש כסף לאפייט באותה העסקה בה נצבר, אלא אך ורק בעסקה נפרדת.
השימוש בכסף לאפייט יכול להתבצע אך ורק ברכישה מזכה שלאחר קבלת כסף לאפייט ולא ניתן להשתמש בו לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו אלא בעסקה נפרדת.
במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש כסף לאפייט לא תתבצע צבירה של כסף לאפייט.
צבירת ומימוש כסף לאפייט מותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף  , העברתו במחשב וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות  . לא יתאפשר צבירה ו/או מימוש כסף לאפייט בדיעבד.
החבר יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף  לקבל דיווח על יתרת כסף לאפייט שצבר.
הרישום הנמצא בידי לאפייט הוא זה אשר יקבע את סכום כסף לאפייט שצבר כל חבר. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום כסף לאפייט שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של לאפייט ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות שתינתן בתוך  14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
מימוש כסף לאפייט יתאפשר במשך שנה אחת בלבד (  12 חודשים) מיום הקניה האחרונה, כאשר כל קנייה נוספת באחת מחנויות רשת לאפייט תאריך את תוקף תקופת המימוש בשנה נוספת. חבר שלא ירכוש במשך שנה מיום הקנייה האחרונה  תימחק יתרת כסף לאפייט שצבר. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי, ולאפייט לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור  , ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה.
חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של לאפייט.
לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הרכישה.
לאפייט שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות.
מידע ופרטים
מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון החברות ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות לקוחות לאפייט בטלפון:03-6498990 או בכתובת: אלי תבין 9 תל אביב 69629.
שונות
ידוע לחבר כי הנהלת לאפייט שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי הנהלת לאפייט מעת לעת.
עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, במשרדי לאפייט.
לאפייט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי לאפייט.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין  .
במעמד רכישת מוצרים לא יינתן לבצע שימוש הן בכרטיס המועדון והן בכרטיס הנחה פעיל מכל סוג שהוא ו/או בטופסי הנחה לחברות/מוסדות, ככל שיש ברשות החבר. ויובהר, חברי המועדון
אשר ברשותם כרטיס הנחה פעיל ו/או טופס הנחה לחברות/מוסדות (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן  הכרטיסים/טפסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה.
תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון  , יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.
מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

למעלה