התחברי לחשבון שלך לראות את המחיר האישי שלך!

תקנון ההגרלה – נעליים לכל השנה

מתפרסם בזאת תקנון מבצע פרסים שעורכת לאפייט – רשת נעליים ותיקים

 

תקנון ההגרלה : “נעליים לכל השנה !”

 

 

 1. הגדרות :

  “החברה” או “עורכת ההגרלה”– לאפייט – רשת תיקים ונעליים. אלי תבין 9 תל אביב 69629

  “ההגרלה” או “המבצע”– הגרלה על 12 שוברים למימוש בחנויות החברה בסך של 1000 ₪ כל אחד לזוכה אחת ועל 80 שוברים ל 80 זוכות ע”ס 1000 ₪ כל אחד. הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר הכללי לעריכת תחרות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין- 1977 (להלן: “ההיתר הכללי”) ואשר תקנון זה הוא תקנונה.

  “משתתף”– כל מועמדת אשר הצטרפה להגרלה בפייסבוק או אשר רכשה מוצר באחד הסניפים ושלשלה את  חשבונית הרכישה לתיבת ההגרלה

  “הפרסים”
 2. פרס ראשון: 12 שוברים למימוש בחנויות החברה בסך של 1000 ₪ כל אחד. שובר אחד למימוש בכל אחד מחודשי השנה. (שובר לינואר, שובר לפברואר וכן הלאה).
 3. פרס שני: 80 שוברים ע”ס 1000 ₪ כל אחד יחולקו ל 80 זוכות למימוש בחנויות החברה למימוש תוך 4 חודשים מיום קבלת השובר.
 4. למרות האמור לעיל לחברה שמורה הזכות לשנות או להחליף את השוברים במידה ומסיבה כלשהיא לא תוכל לספק את הפרס.

  “מועד ההגרלה”– ההגרלה תחל החל מיום 22/05/2018 בשעה 08:00 בבוקר ועד ליום 23/06/2018 בשעה 23:59.
 5. פרשנות :

  2.1    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2    בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה/זכר ו/או רבים.

 

 1. השתתפות במבצע : 

  השתתפות בהגרלה מיועדת ל כל מועמדת אשר הצטרפה להגרלה בפייסבוק או אשר רכשה מוצר באחד הסניפים ושלשלה את  חשבונית הרכישה לתיבת ההגרלה.

  הזכאים להשתתף בהגרלה הם :

3.1    בהגרלה ישתתפו כל מועמדת אשר הצטרפה להגרלה בפייסבוק או אשר רכשה מוצר באחד הסניפים ושלשלה את  חשבונית הרכישה לתיבת ההגרלה.

 

 1. שיטת ההגרלה :

4.1    בסניפים

א.  כל לקוחה אשר תבצע רכישה באחד מסניפי הרשת תוכל לשלשל את חשבונית המקור של הרכישה כאשר היא רושמת על גב החשבונית שם מלא טלפון סלולרי ואימייל.

4.2     בפייסבוק:

  • ניתן להשתתף בהגרלה על ידי כניסה לפייסבוק של לאפייט ולהשתתף באחד הפוסטים שמפורסמים שם:
   • Lafayette Italy
   • Lafayette Italy Официальная страница
  • בסיום מועד ההצטרפות להגרלה יאספו כל המשתתפים ויועלו למחשב כרשימה ממוספרת.
  • המחשב יבחר באופן אקראי מספר אחד לפרס הראשון ושמונים מספרים נוספים לפרס השני.
  • אחר קיום ההגרלה האמורה לעיל ובחירת הזוכות בה, יבחרו בנוסף ובהתאם לאותה השיטה, שלושה (10) מועמדים נוספים לזכייה, אשר יבואו במקום הזוכה במידה והזוכה לא יאותר ו/או במידה וזכייתו תבוטל בהתאם להוראות תקנון זה ואשר ישמשו כמועמדים חלופיים לזכייה בהתאם לסדר בחירתם (להלן יכונו המועמדים החלופיים לזכייה: “מילואים”). לא יבחרו מילואים אשר הינם אותו אדם ו/או אשר נבחרו כזוכה בהגרלה. אותר הזוכה ולא בוטלה זכייתו, לא יהיו המילואים זכאים לכל פרס שהוא.

4.3    כל התחרויות תערכנה בהתאם להיתר הכללי.

4.4    מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם ו/או חסר ו/או חוסר וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת/בהירות בקובץ המשתתפים במועדי המבצע.

4.8    תקנון המבצע יעמוד לעיון כל המבקש להשתתף בהגרלה במשרדי חברת לאפייט רשת נעליים ותיקים ברחוב אלי תבין 9, תל אביב ובאתר החברה www.Lfyt.co.il.

 

 1. איתור הזוכים והענקת הפרס :

5.1    לאחר שזכה כרטיס משתתף תקין, תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכה בהתאם לפרטים המצוינים במאגר לשם מתן הודעה בדבר זכייתו בהגרלה.

5.2    איתורו של המועמד לזכייה יעשה בשקידה ראויה וסבירה ויימשך לא יותר מארבעה עשר ימי עסקים ממועד עריכת ההגרלה הרלבנטית. החברה תפעל לאיתור המועמד ע”י שליחת הודעה בדואר אלקטרוני  לכתובת המועמד כפי שמופיעה ברישומי החברה, וכן בדרך של הודעה טלפונית למועמד עפ”י מספר הטלפון המופיע בחברה. בנוסף החברה תפרסם את שם הזוכה באתר האינטרנט של החברה ובאתרי הפייסבוק והאינסטגרם של החברה.

5.3    זוכה אשר לא אותר בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל, ו/או אשר המפקח החליט על ביטול זכייתו, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס וזכייתו תבוטל. במקרה כאמור יוכרז מועמד מילואים כזוכה, בהתאם לסדר הזכייה ועורכת ההגרלה תפעל לאיתורו כאמור לעיל. על מועמד המילואים יחול האמור בסעיף 5.2 ו- 5.1 לעיל.

5.4    לאחר איתור הזוכה תישלח לידיו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה.

5.5     לחברה שמורה הזכות לפרסום הזכייה בכל אמצעי תקשורת עפ”י בחירתה, כולל פרסום הזכייה בעיתונות היומית, לרבות צילום הענקת הפרס, פרטיו/ה של הזוכה ותמונתו/ה ללא מגבלת זמן. כתנאי למימוש הזכייה וקבלת הפרס, מתחייב הזוכה לחתום על מסמך הרצ”ב כנספח “א” לתקנון. סעיף זה הינו מהותי. סירוב הזוכה לשתף פעולה עם פרסום כאמור ישלול את זכאותו לפרס.

 1. מפקח :

6.1    כמפקח על ההגרלה ישמש עו”ד אלון חן (להלן: “המפקח”).

6.2    המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין הזוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.

6.3    החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין   והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

 1. כללי :

7.1    בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.2      תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של עורכת ההגרלה הינו לשם המחשה ואינו מחייב את עורכת ההגרלה.

7.2    הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווי כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

7.3      מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין המפקח, יהא רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עברה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקח ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה.

7.4    המשתתפים, לרבות הזוכה ו/או המילואים, פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או את המפקח מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת מבצע זה ובמסגרת מימוש הפרס.

7.5    עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות חלקים מהמבצע או את המבצע כולו, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף לאישור המפקח (להלן: “הודעת ביטול”).

7.6    עורכת ההגרלה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת המבצע, סוג הפרס, על פי שיקול דעתה המוחלט (להלן: “שינוי תנאי המבצע”).

7.7    על שינוי ו/או ביטול כאמור בסעיפים 7.7 ו- 7.8 לעיל תבוא הודעה שתפורסם באתר החברה.

7.8      למשתתפים, לרבות לזוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.

7.9     עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.

7.10     המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו.

7.11     המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד’, שמקורם בהיתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

7.12    המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו, כי יתכן שבשל מורכבותו הלוגיסטית של המבצע ועל אף מאמצי עורכת ההגרלה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או לוחות זמנים ו/או תקשורת, בכל שלב משלבי המבצע, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף במבצע ו/או לזכות בפרס בהגרלה ו/או לממשו ו/או לקבלו, המשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה מכל טענה ו/או דרישה  ו/או תביעה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

7.13     כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, העיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום   שמו ותמונתו ופרטיו האישיים במסגרת הסיקורים ופרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה וכי כתנאי להשתתפותו במבצע, הסכים לכל האמור לעיל.

7.17   שם הזוכה יעודכן באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה בכתובת : www.Lfyt.co.il.

7.14     המבצע כפוף לתקנון, הנמצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה, ברחוב אלי תבין 9, תל אביב.